நம்பிக்கை நல்வழி காட்டும்;
சந்தேகம் சங்கடம் தரும்.

- ராமதாசர்