இலைகள் அதிகமாக இருந்தால்
கனிகள் குறைவாகயிருக்கும்.

-அரேபிய பழமொழி