வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்க வேண்டியது உங்கள் வேலையைத்தான்.

- ஆப்பிரிக்க பழமொழி