இந்த உலகத்தை குற்றம் சாட்டுவதை விட
அதைப் புரிந்து கொள்வது புத்திசாலித்தனமானது..

- ரோச் பவ்கால்டு