சோம்பலும் சோர்வும் கொண்டு
நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதை விட
ஒரு நாளேனும் பெரு முயற்சியோடு
வாழ்ந்திருத்தல் மேலானது.

- புத்தர்