உறுதியைப் போல உழைப்பும் இருந்தால்
நீ வெற்றி காணுவாய்.

-ஷெல்லி