பெண்ணின் வசிய மைக்கு அடிமையாவதே
ஆணுக்குக் கிடைத்த சாபங்களுள் தலையாயது.

- ஜான் பிளேட்செர்