நாவல் என்பது என்ன?
மெயின் ரோடு வழியாக நடந்து போய்க்கொண்டிருக்கும்
ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி.

-ஸ்டெண்டால்