வாழ்வதற்காக பல கருத்துகளையும் படித்திடுங்கள்;
படிப்பதற்காக வாழாதீர்கள்.

- பேரஸ்லிட்டன்