வாழ்வு
சிந்திப்பவனுக்கு இன்ப நாடகம்
உணர்பவனுக்கு துன்ப நாடகம்.

- ரோயா