தன்னந்தனியாக நிற்பவனை விட
அதிக சக்தி வாய்ந்தவன்
உலகில் கிடையாது.

- கிப்சன்