மனித சுதந்திரத்தைப் பறித்து
தன்னடக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும்
உண்டாக்க முடியாது.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்