ஒரு காரியம் நல்லதா கெட்டதா
என்று சந்தேகம் வருகிறதா?
அது கெட்டதுதான் என்று நீங்கள்
தாராளமாக முடிவுக்கு வரலாம்.
நல்லது மனத்தை அலைக்கழிப்பதில்லை.

- ஜோராஸ்டர்