ஒரு துளி பேனா மை
பத்து லட்சம் பேரை சிந்திக்க வைக்கும்.

- பைரன்