இரக்கமான இதயம் இல்லை என்றால்
எந்த மனிதனும் நீதி நெறியில்
உண்மையாகவே கவனம் செலுத்தி நிற்கமாட்டான்.

- லொவனார்க்