ஆற்றலுக்கு மேலும் கீழும்
சந்தர்ப்பம் எனும் சக்கரங்கள்
சுழன்று கொண்டு இருக்கின்றன.

- தாமஸ் கார்லைல்