தனிமையாயிருக்க சக்தி இல்லாததாலேயே
சகல துன்பங்களும் விளைகின்றன.

- லாடிரூயர்