ஒரு வாய்ப்பற்ற தன்மையால் நாம் இழந்ததை
வேறொரு வாய்ப்பினால் பெறலாம்.

- சௌத்வெல்