பேசுமுன் கேளுங்கள்
எழுதுமுன் யோசியுங்கள்
செலவழிக்குமுன் சம்பாதியுங்கள்
முதலீடு செய்யுமுன் விசாரியுங்கள்
குற்றம் செய்யுமுன் நிதானியுங்கள்
ஓய்வு பெறும் முன் சேமியுங்கள்
இறப்பதற்குமுன் தர்மம் செய்யுங்கள்

- வில்லியம் ஆர்தர்