எதிராளியின் தோல்வியைக் கண்டு
அதை வெற்றிகரமாகக் கொண்டாடாமல்
பொறுமையாக இருக்க முடியுமானால்
அதுவே இதயத்துக்கு மகத்தான சோதனை.

- எமெர்சன்