நான் எப்போதும்
வேகமாகச் செயல்படுபவன்
ஆனால் ஒருபோதும்
நான் பரபரப்புடன் விரைவதில்லை.

-ஜான் வெஸ்லி