மனித அறிவைச்
சிறிது நேரம் தடை செய்து நிறுத்தி
அந்த நேரத்திற்குள் பணத்தைக் கறந்து விடும்
கலையே விளம்பரக் கலை.

- ஸ்டீபன் லீக்காக்