உலக வரலாற்றிலே
வலிமையே நியாயத்தை உருவாக்குகிறது
என்று சொல்லப்படுகிறது

நம்முடைய காலத்திலே
நியாயமே வலிமையை உருவாக்குகிறது
என்று மாற்றிக் காட்ட வேண்டும்.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்