இன்றைய சூழ்நிலை
உங்களது லட்சியங்களுக்கு
ஏற்றதாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
ஆனால் அது
அப்படியே இருக்கப் போவதில்லை.

-டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி