உண்மை எப்போதும் சுருக்கமாய் பேசப்படுகிறது;
பொய்தான் விரிவாகப் பேசப்படும்.

- லியோ டால்ஸ்டாய்