பசிக்காத போதும் உண்பவன்
தன் பற்களாலேயே
தனக்கு சவக்குழி பறிக்கிறான்.

- பெர்னார்ட்ஷா