நான்கு பொருள்களில் முதுமை சிறந்தது.
எரிப்பதற்கு பழைய மரம்;
குடிப்பதற்கு பழைய மது;
நம்புவதற்கு பழைய நண்பர்கள்;
படிப்பதற்கு பழைய நூலாசிரியர்கள்.

- பிரான்சிஸ் பேகன்