பிறர் நம்மை புகழும் புகழ்ச்சி பூவைப் போன்றது,
நாம் அதன் வாசனையை நுகரலாம்;
ஆனால் அதை அப்படியே விழுங்கக்கூடாது.

- அட்மிரல் மான்ஸாப்