கடமையை உணராத மகள்
கட்டுக்கடங்காத மனைவியாய்
போய் சேருவாள்.

-ஓர் அறிஞர்