வெறும் வளர்ச்சி மனிதனாக்குவது இல்லை.
சிந்தனைதான் மனிதனை உருவாக்குகிறது.

-ஐசக் டெயிலர்