யாருக்கு வெற்றி இல்லையோ
அவனுக்குத் தோல்வியும் இல்லை;
யாருக்கு ஏமாற்றம் இல்லையோ
அவனுக்கு வீழ்ச்சியும் இல்லை.

- விற்றியர்