கெட்ட நேரமாக இருந்தால்
ஒட்டகத்தின் மீது
இருப்பவனைக் கூட 
நாய் கடிக்கும்.

-அரேபிய பழமொழி