கலை என்பது
நெறி, முறை, வீரம், ஒழுக்கம், கற்பு, காதல்
என்னும் பண்புகளைத்  தரக்கூடியதாக
இருத்தல் வேண்டும்.

-அறிஞர் அண்ணா