நேர்மையும் தூய்மையும்
எளிமையின் இரட்டைக் குழந்தைகள்.

- தமிழ்வாணன்