தோல்விகள் எதிர்ப்படும்போது
சிலர் முறிந்து போகிறார்கள்;
வேறு சிலரோ
முந்தைய சாதனைகளை முறியடிக்கிறார்கள்.

- வில்லியம் எ.வார்டு