வாழ்வின் பக்கத் துணைகளாக இருப்பன பன்னிரண்டு.
அவை சாப்பாட்டில் அளவு, தன்னடக்கம், ஒழுங்கு, உறுதி, சிக்கனம், சுறுசுறுப்பு, நேர்மை, நீதி, எப்போதும் கடமை, தூய்மை, நெஞ்சுரம், ஒழுக்கம்,

-தமிழ்வாணன்