உன் உள்சக்தி எழும்பி கட்டளையிடும்போது
கடவுள்களெல்லாம் கட்டுப்பட்டு
உனக்காகக் காரியமாற்ற காத்துக்கிடக்கிறார்கள்.

- எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி