மனிதராகப் பிறந்த எல்லோரும்
தவறு செய்கிறார்கள்
மூடர்களோ அதை
தொடர்ந்து செய்கிறார்கள்.

- சிசரோ