கருணை காட்டுபவன்
எப்போதும் வெற்றி காண்பான்.

- ஷெரிடன்