உலகத்தோடு தனக்குள்ள உறவை
மனிதன் உணராவிட்டால்
அவன் வாழுமிடம் சிறைக்கூடமாகும்.

- தாகூர்