உயர்ந்த விஷயங்களை
எளிய முறையில் கூறுவதே
அறிவின் லட்சணம்.

- எமெர்சன்