உண்ணும்போதும் உறங்கும் போதும்
மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

- பேகன்