குறைய வேண்டியது பாவம்
நிறைய வேண்டியது புண்ணியம்
ஆகவே நீ செய்த புண்ணியத்தை கூறாதே.
பாவத்தைக் கூறு.

-ஓர் அறிஞர்