ஹிம்சையை அஹிம்சையால் வெல்லமுடியாமல் போகுமாயின்
அதற்குக் காரணம் உபயோகிப்பவரின் மனதின் பலவீனமே.

- காந்தியடிகள்