மனித வாழ்வில் கிடைக்கக் கூடிய
மகத்தான இன்பங்களில்
நல்ல சம்பாஷணையும் ஒன்று.

- ஆவ்பரி