ஒழுக்கம்,
ஒழுக்கக் கேடான புத்தகங்கள்
என்று எவையுமில்லை.
சில நன்கு எழுதப்பட்டுள்ளன.
சில நன்கு எழுதப்படவில்லை.
அவ்வளவுதான்.

-ஆஸ்கார் வெயில்ட்