தரமானவற்றை மூடி வைப்பதை விட கடினம்
தரமின்மையை மூடி வைப்பது.

- சொல்னின்