நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள்.
முகமூடி அணியாதீர்கள்.

- ஸ்டீவென்சன்