அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் அறிவைப் பெற முடியாது;
அறிவின் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறலாம்.

- கண்ணதாசன்