துயரம் தலையை நரைக்கச் செய்யும்;
ஆனால் இதயத்தை வலிமை ஆக்கும்.

-ஜார்ஜ் பெய்ஸி